ZAVOLÁME VÁM!
Call back

Podmínky ochrany soukromí

 I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údaj? podle ?l. 4 bod 7 na?ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochran? fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu t?chto údaj? (dále jen: „GDPR”) je LUX Czech s.r.o., Nepilova 903, 190 00 Praha 9, I?: 27993141 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
 • adresa: Nepilova 903/3, 190 00 Praha 9
 • email: info@luxforlife.cz
 • telefon: 220 000 871
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osob?; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze p?ímo ?i nep?ímo identifikovat, zejména odkazem na ur?itý identifikátor, nap?íklad jméno, identifika?ní ?íslo, loka?ní údaje, sí?ový identifikátor nebo na jeden ?i více zvláštních prvk? fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spole?enské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pov??ence pro ochranu osobních údaj?.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údaj?

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základ? pln?ní Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifika?ní a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro pln?ní smlouvy.

 

III. Zákonný d?vod a ú?el zpracování osobních údaj?

 1. Zákonným d?vodem zpracování osobních údaj? je
 • pln?ní smlouvy mezi Vámi a správcem podle ?l. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávn?ný zájem správce na poskytování p?ímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sd?lení a newsletter?) podle ?l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro ú?ely poskytování p?ímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sd?lení a newsletter?) podle ?l. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona ?. 480/2004 Sb., o n?kterých službách informa?ní spole?nosti v p?ípad?, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Ú?elem zpracování osobních údaj? je
 • vy?ízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; p?i objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úsp?šné vy?ízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údaj? je nutným požadavkem pro uzav?ení a pln?ní smlouvy, bez poskytnutí osobních údaj? není možné smlouvu uzav?ít ?i jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sd?lení a ?in?ní dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu ?l. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údaj?

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplat?ování nárok? z t?chto smluvních vztah? (po dobu 15 let od ukon?ení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údaj? pro ú?ely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základ? souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údaj? správce osobní údaje vymaže.

 

V. P?íjemci osobních údaj? (subdodavatelé správce)

 1. P?íjemci osobních údaj? jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základ? smlouvy,
 • zajiš?ující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajiš?ující marketingové služby (LemitoMedia s.r.o., I?: 06525849)
 1. Správce nemá / má v úmyslu p?edat osobní údaje do t?etí zem? (do zem? mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. MailChimp, Google, LinkedIn.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na p?ístup ke svým osobním údaj?m dle ?l. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údaj? dle ?l. 16 GDPR, pop?ípad? omezení zpracování dle ?l. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údaj? dle ?l. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle ?l. 21 GDPR a
 • právo na p?enositelnost údaj? dle ?l. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemn? nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v ?l. III t?chto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Ú?adu pro ochranu osobních údaj? v p?ípad?, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údaj?.

 

VII. Podmínky zabezpe?ení osobních údaj?

 1. Správce prohlašuje, že p?ijal veškerá vhodná technická a organiza?ní opat?ení k zabezpe?ení osobních údaj?.
 2. Správce p?ijal technická opat?ení k zabezpe?ení datových úložiš? a úložiš? osobních údaj? v listinné podob?.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údaj?m mají p?ístup pouze jím pov??ené osoby.

 

VIII. Záv?re?ná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formulá?e potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údaj? a že je v celém rozsahu p?ijímáte.
 2. S t?mito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prost?ednictvím internetového formulá?e. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údaj? a že je v celém rozsahu p?ijímáte.
 3. Správce je oprávn?n tyto podmínky zm?nit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údaj? zve?ejní na svých internetových stránkách a zárove? Vám zašle novou verzi t?chto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají ú?innosti dnem 1.5.2018.