VISSZAHÍVÁS KÉRÉSE!
Call back
Call back

Adatkezelési tájékoztató

A Lux Hungária Kft. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-104421/2016.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a www.luxhungaria.hu weboldalon, illetve az alább meghatározott esetekben az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen tájékoztató közvetlenül elérhető az alábbi oldalról: http://www.luxhungaria.hu

1. Adatkezelő

Lux Hungária Kft.
Székhely: 1145, Budapest Jávor utca 5/a.
Levelezési cím: 1145, Budapest Jávor utca 5/a.
Cégjegyzékszám: 01-09-677763
Adószám 11809205-2-42
Telefon: 06-1-422-4444

2. Fogalmak

a. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

b. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c. különleges adat:

  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

d. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

e. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

f. adatkezelő (Lux Hungária Kft.): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

g. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

h. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

i. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

j. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

k. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel vagy az adatkezelővel

l. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Adatkezelő az alábbi módokon végzi az adatok gyűjtését

3.1. Adatkezelő üzletkötői által történő adatgyűjtés az érintett lakásán történő termékbemutató esetén az alábbi módokon:

  • Hozzájáruló nyilatkozat reklámcélú megkereséshez. Az űrlap kitöltése nem kötelező.
  • Adásvételi szerződés megkötése: termékbemutató során bemutatott termék(ek) eredményeképpen létrejött szerződés.

3.2. Infostand működtetése, kiállítások során

Adatkezelő különböző hipermarketekben információs pultot tart fent, melynek során nyereményjátékban való részvétel érdekében és/vagy kedvezményre jogosító kupon helyben történő átadása érdekében személyes adatok gyűjtenek.

3.3. Online

- Honlapjain keresztül:

A www.luxhungaria.hu és a www.luxintenational.com és a www.levegotisztitas.hu honlapján keresztül elérhetővé tett és igénybe vehető szolgáltatásainak érintett által történő igénylése során, az érintettek által önként megadott személyes adatokat kezeli. (pl. ingyenes bemutató tartása, szerviz igény bejelentés)

- Facebook nyereményjáték keretében

4. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre egy eset kivételével az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az adatkezelő részére előzetesen meghatározott célból megadott személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Kötelező adatkezelésre kerül sor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésének értelmében miszerint az Adatkezelő a számviteli bizonylatot legalább 8 évig köteles olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni. Minden egyéb esetben az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásával kerül sor.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, érintett, szerződő felel. Bármely érintett e-mail címének vagy egyéb személyes adatainak megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel, illetve a megadott egyéb személyes adatok a valóságnak megfelelnek és ezek felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe az igényelt szolgáltatást.

5. Kezelt adatok köre, jogalapja, célja, ideje

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai, értékesítési, bemutatási tevékenységet végző alkalmazottai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során az alábbi adatfeldolgozókat (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) veszi igénybe.
 
Adatfeldolgozók megnevezése:
Név: Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Jávor utca 5/a
E-mail cím: info@luxhungaria.hu
Tevékenység: direktértékesítés
 
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Jávor utca 5/a
E-mail cím: info@luxhungaria.hu


A fentieken túl az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Direkt marketing hírlevél

Adatkezelő csak abban az esetben küld direkt marketing tartalmú reklámüzenetet az érintett részére, ha az érintett a fent meghatározott bármely módon ehhez hozzájárult. Az érintett a direkt marketing elemekkel rendelkező hírlevelekről korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat. A leiratkozásra lehetőség van a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva vagy pedig kérheti az érintett emailben vagy postai úton az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül.

Ebben az esetben az adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

8.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

8.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Adatkezeléssel összefüggő jogvita rendezése a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg és emiatt bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

Adatkezeléssel összefüggő jogvita rendezése a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg és emiatt bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett, ha felkeresi a Honlapot, akkor a módosításról szóló tájékoztatás elfogadásával - „Elfogadom” gomb megnyomásával - magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Abban az esetbe, ha az Érintett nem a Honlapon keresztül, hanem egyéb módon adta meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez, úgy ezen Érintettek részére a megadott elektronikus levélcímükre emailben küldi el a módosított Adatkezelési Tájékoztatót megjelölve az emailben a módosítással érintett rendelkezéseket.

11.2. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintettnek vagy másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt és az érintett nem követelhet sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017.11.15. napjától érvényes.

Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető www.luxhungaria.hu weboldalon.