VISSZAHÍVÁS KÉRÉSE!
Call back

Nyereményjáték részvételi szabályzat

1. Szervezés és lebonyolítás
A promóciós játék szervezője a LUX Hungária Kereskedelmi Kft. (székhely: 1145 Budapest, Jávor u. 5/A), továbbiakban: „Szervező", amely a promóciós játék lebonyolítása során a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
 

2. Részvételi feltételek
A promóciós játékban azok a 18 éven felüli, Magyarországon tartósan letelepedett természetes személyek vehetnek részt, akik regisztrálnak.

 

3. A játék időtartama
A játék időtartama: 2020.03.01. 08:00-tól - 2020.08.31. 18:00-ig
 

4. Nyeremény
A játékban a Szervező 1 DB Slow Juicer lassú zöldség- és gyümölcsprést sorsol ki a regisztrálók között. A nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, nem cserélhető.
A Szervező a nyerteseket 2020.  szeptember 2-án 12 órakor sorsolja ki, székhelyén. A játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, a Szervező két munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. Két pótnyertes sorsolása is történik, akik az eredeti nyertesek meg nem felelése esetén lépnek elő nyertesnek.
A játék nyertese a sorsolás napján e-mail üzenetben kap értesítést a nyeremény átvételének részletes feltételeiről. A Szabályzat értelmében a Szervező saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül visszavonhatja a nyereményt, ha a megadott címen nem sikerül kézbesíteni a nyereményt, vagy ha a szervező az elvárható erőfeszítések megtétele ellenére sem tudja beszerezni a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat. Ebben az esetben a szervező visszavonja a díjat, és az érintett személy semmilyen jellegű kárpótlásra nem lesz jogosult.

5. Adatvédelem
A Szervező teljes adatvédelmi tájékoztatóját a www.luxinternational.com/hu weboldalon tekintheti meg. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait.
A játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel, azt harmadik személyeknek nem adja át, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. A játékban a résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a játék során megadott adataik (név, e-mail cím, telefonszám) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja. A résztvevő a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a játékos adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől.

Az adatbázisból való törlését bármikor kérvényezheti postai úton a 1145 Budapest, Jávor utca 5/a. címen, vagy e-mail útján a info@luxhungaria.hu e-mail címen. Az adatkezelés jogalapja a résztvevő engedélye. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.     

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

6. Kizárás
Jelen játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékból kizárja azokat a játékosokat, akik valótlan adatokat adnak meg, illetve megsértik a részvételi feltételeket.
A játékban résztvevők a nyereményszelvény kitöltésével automatikusan elfogadják e Részvételi Szabályzatot. A Szervező bármely, a jelen nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.